راهنمای ایجاد وبلاگ

Posted in فناوری اطلاعات - اینترنت

( 0 Votes )

۱- اول فکرکنیدکه می خواهید با وبلاگ خود چه کار کنید.

چه نوع وبلاگی می خواهیدایجادکنید؟ هدفتان ازایجادآن چیست؟ آیامایلید یک وبلاگ حصوصی درست کنیدودرآن تجارب و افکار شخصی خود را مطرح نمائید؟ مثلاً اگریک معلم هستید، آیا می خواهیدبعضی ازفنون آموزشی موردعلاقه خودیا برخی از ایده های خود در جهت کاربرد تکنولوژی برای آموزش زبان رامطرح نمائید؟ آیاطرقی هوشمندانه برای تعلیم لغات وایده هائی کارآمد برای آموزش ادبیات دراختیارداریدومی خواهیدآن هاراارائه دهید؟ شایدمایل باشیدوبلاگی تأسیس نمائیدکه به جهت استفاده دانش آموزانتان، به منابع آموزشی دیگر، لینک داشته باشد.

۲- یک اسم مناسب برای وبلاگ خودانتخاب کنید.
بعد از آنکه مشخص کردیدچه نوع وبلاگی دوست دارید؛ لازم است یک اسم مناسب برای آن گزینش نمائید. بدون توجه به اینکه برای ایجادوبلاگ ازچه نرم افزاری استفاده کنید، ازشماخواسته خواهدشد اول یک نام برای وبلاگتان انتخاب کنید. ممکن است نتوانید همان لحظه اسم مناسبی به خاطرآورید؛ بنابراین بهتراست قبل ازاقدام به ایجادآن، یک اسم خوب برایش درنظرگرفته باشید. دقت کنیدکه نامی هوشمندانه انتخاب کنیدکه به طریقی گویای هدف ومقصدوبلاگتان باشد.

۳- محتواهای مخصوص وبلاگتان راتعیین نمائید.
چه چیزهائی می خواهید در وبلاگتان بگذارید؟ چه مقداراطلاعات قصد دارید ارائه دهید؟ این اطلاعات راچگونه می خواهید سازمان دهید و عرضه کنید؟ ممکن است لازم باشد برای امکان ایجاد تغییرات بعدی، دیدگاهی کلی وبرنامه ای درازمدت را در نظر بگیرید.

مجدداً اگریک معلم هستید، چه نوع اطلاعاتی می خواهید در وبلاگتان بگذارید؟ آیا ازتکالیف، وقایع، اطلاعیه ها، ولینک ها برای منابع دیگر، استفاده خواهیدکرد؟ برای وبلاگتان چه قسمت هاوبخش هائی رادرنظرمی گیرید؟ وچگونه قصد دارید از آن در برنامه آموزشی کلاستان استفاده کنید؟ مثلاً اگرمی خواهید درباره تجارب آموزشی خود در یک کلاس معین مطلب بنویسید، آیا مایلید این کاررابطور روزانه انجام دهید و یا هر وقت که امکان آن را داشتید؟ آیا می خواهید روی فعالیت های روزانه بچه ها و نحوه پیشرفت یادگیری آن ها متمرکز شوید و یا مایلید فقط به بعضی فعالیت ها و وقایع مخصوص بپردازید؟ آیا از تصاویرهم استفاده خواهیدکرد؟ آیاازخوانندگانتان نظر خواهید خواست؟ آیا لینک دادن به سایت های دیگرجزئی ازوبلاگ شما خواهد بود؟

۴- به مخاطبان مورد نظر خود بیندیشید.
چه کسانی ازوبلاگ شما استفاده خواهند کرد یا محتویات آن را خواهند خواند؟ معلمان دیگر؟ همکارانتان درمؤسسات دیگر؟ آیا می خواهید مخاطبانی عمومی داشته باشید؟ بسیار مهم است که هم در موقع طراحی وبلاگ وهم در زمان کار و فعالیت آن، همواره مخاطبان ویژه خود را مدنظر داشته باشید. با رعایت این نکته، به زودی ازمیزان نأثیرگذاری شیوه های نگارش خودنیزمطلع خواهیدشد.
انتهای پیام/.

طاهره بخشی
وبلاگ نیوز

افزودن نظر

کد امنیتی
بازنشانی

ورود به سایت